130
Neck
Arteries and nerves of the larynx
► ►
S urface p. 32
S keleton Vol. II
► ►►
Larynx
Thyroid gland
Pharynx
A
N glossopharyngeus [IX]
N. glossopharyngeus [IX]
Rr tonsil lares
N. laryngeus superior
A. laryngea superior •
• M. cricoarytenoideus posterior
Rr. tracheales •
A. thyroidea inferior •
N. laryngeus recurrens, Rr oesophageales
Trachea
Os hyoideum, Cornu majus
Cartilago thyroidea, Cornu superius
Aditus laryngis
Incisura interarytenoidea
Cartilago thyroidea, Lamina sinistra
Cartilago thyroidea, Cornu inferius
N laryngeus superior, Rr interni
• M. arytenoideus obliquus
Glandula thyroidea
Glandula parathyroidea superior
Rr linguales
A laryngea inferior •
Papillae vallatae
Tonsilla palatina
Epiglottis
Vallecula epiglottica
Glandula parathyroidea inferior
N laryngeus recurrens
palatina ascendens, R, tonsillaris •
252
Fig. 234
Arteries and nerves of the larynx, Larynx,
and the root of the tongue, Radix linguae.
previous page 136 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online next page 138 Sobotta Atlas of Human Anatomy  Head,Neck,Upper Limb Volume1 2006 read online Home Toggle text on/off